7_z_DragoN View my profile

WORD...

posted on 25 Mar 2013 01:21 by kuro-hozu in Think
 
การ "จดจำ" บางครั้ง อาจทำให้ "ปวดใจ"...
 
แต่หลายครั้งที่การ "หลงลืม" มันไป ยิ่งทำให้ "ทรมานใจ" ยิ่งกว่า..
 
by : KuRo'Hozu
 

edit @ 25 Mar 2013 01:50:50 by KuRo'Hozu

edit @ 31 Mar 2013 23:08:51 by KuRo'Hozu

Comment

Comment:

Tweet